Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer/ De Poortwachters
De Poortwachters, gevestigd te Utrecht.

Opdrachtgever

ledere (rechts)persoon welke een overeenkomst heeft gesloten met De Poortwachters.

Dienst

Elke door de Poortwachters aangeboden Dienst, zoals het werven, selecteren en begeleiden van basisartsen en huisartsenpraktijken;
Partijen
De Poortwachters en Opdrachtgever.
Derden
Personen of instanties die De Poortwachters helpen (een deel van) de Opdracht uitvoeren.

Kandidaat

Degene die betrokken wordt in werving en selectie van De Poortwachters ten behoeve van de Opdrachtgever.
Plaatsing
Het moment waarop Opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door De Poortwachters in het kader van een Opdracht aangeboden Kandidaat.
Opdrachtbevestiging
Het door De Poortwachters aan Opdrachtgever te versturen document, waardoor de Opdracht tot stand komt. De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de Fee.
Fee
De door de Opdrachtgever aan De Poortwachters verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.
Werkzaamheden
alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.
Werving & Selectie
De dienstverlening van de Poortwachters gericht op de werving en/of selectie van personen voor het vervullen van (een) vacature(s) van Opdrachtgever, teneinde een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen een Kandidaat en Opdrachtgever tot stand te brengen.
Overeenkomst
Elke afspraak, mondeling of schriftelijk, tussen de Poortwachters en de Opdrachtgever tot het verrichten van Werkzaamheden door de Poortwachters ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
Opdracht
De afgesproken werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht voor Opdrachtgever zoals omschreven in de Overeenkomst.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten van De Poortwachters, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van toepassing.
 3. Algemene voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen, tenzij anders afgesproken.
 4. Deze voorwaarden dienen een enkele keer geaccepteerd te worden en blijven daarna van toepassing op alle toekomstige Opdrachten.
 5. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van de door De Poortwachters ingeschakelde Derden.
Artikel 3: De Opdracht
 1. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Dienst tot het werven van Kandidaten gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat er geen contact met de Kandidaat mag worden opgenomen. Poortwachters stuurt Opdrachtgever een mail die Opdrachtgever schriftelijk dient te bevestigen.
 2. Bij akkoord zal De Poortwachters zich inspannen om een geschikte Kandidaat te vinden. Er bestaat een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting.
 3. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van de Poortwachters, verboden op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.
 4. Indien Opdrachtgever deze bepaling schendt, is De Poortwachters gerechtigd een boete aan Opdrachtgever op te leggen.
  Indien De Poortwachters een geschikte Kandidaat vindt zal er een sollicitatiegesprek worden ingepland tussen Opdrachtgever en Kandidaat. Er is spraken van Plaatsing indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door De Poortwachters in het kader van een Opdracht aangeboden Kandidaat.
 5. Sollicitaties vinden rechtstreeks plaats bij de Opdrachtgever zonder tussenkomst van de Poortwachters. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het verdere verloop van dit proces.
 6. Indien zowel Opdrachtgever als Kandidaat akkoord zijn met een Plaatsing zal De Poortwachters een Opdrachtbevestiging sturen naar Opdrachtgever. Deze dient ondertekend te worden alvorens een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat tot stand kan komen. Opdrachtgever dient De Poortwachters op de hoogte te stellen wanneer de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend.
 7. De Poortwachters is bevoegd om in overleg met Opdrachtgever Derden in te schakelen. De Poortwachters blijft verantwoordelijk voor de Opdracht.
Artikel 4: Verplichting Opdrachtgever
 1. De Poortwachters gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die de Opdrachtgever omtrent de gewenste profielen en werkervaring verstrekt. De Poortwachters gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door Opdrachtgever wordt verstrekt. Onjuistheden en/of onvolledigheden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. De Poortwachters zal voorafgaand en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. De Poortwachters aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen of vereisten voldoet.
 3. De Poortwachters gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de Kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de Kandidaat is verkregen, correct en volledig zijn.
  De Poortwachters gaat ervan uit dat de gegeven informatie met betrekking tot de supervisie van de basisartsen juist is en de gemaakte afspraken hieromtrent gedurende de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever worden nageleefd.
 4. Afspraken omtrent supervisie zijn variabel, maar zullen in de Opdrachtbevestiging zo specifiek mogelijk worden gedefinieerd.
 5. De Poortwachters gaat er bij de uitvoering van de Opdracht van uit dat de Opdrachtgever de benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met Kandidaten. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleend, kan de Poortwachters de Overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.
 6. De Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot Kandidaat vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van Kandidaat en/ of De Poortwachters.
 7. Opdrachtgever en De Poortwachters zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen.
 8. Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij detachering door de Poortwachters ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, Ievens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reele functie- eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
Artikel 5: Einde Opdracht
 1. De Opdracht eindigt op het moment dat er een Plaatsing tot stand komt of op het moment dat Opdrachtgever of Kandidaat de Opdracht intrekt.
 2. De Opdracht tussen De Poortwachters en Opdrachtgever kan — naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beeindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
  a. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
  b. de Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
  c. de Opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  d. (de onderneming van) de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
  e. naar het oordeel van De Poortwachters inning van bestaande of toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
  f. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever;
  g. Indien Opdrachtgever een Kandidaat afwijst om een van de redenen genoemd in artikel
  4.8. van deze algemene voorwaarden.
 3. De in artikel 5.2 genoemde grondslagen laat onverlet het recht van De Poortwachters om volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 6: De Fee

 1. Voor de Plaatsing is Opdrachtgever een Fee aan De Poortwachters verschuldigd. Deze Fee is vastgelegd en is gebaseerd op het aantal jaar werkervaring en het aantal uren dat Kandidaat werkzaam zal zijn voor Opdrachtgever.
 2. De afgesproken Fee wordt in de Opdrachtbevestiging vermeld en ter ondertekening aangeboden aan de Opdrachtgever. Uitsluitend na het ondertekenen van de Opdrachtbevestiging mag Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst opstellen met Kandidaat.
 3. De factuur van de afgesproken Fee zal worden verstuurd op de eerste dag dat Kandidaat werkzaam is voor Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op dat moment de volledige factuur te betalen aan De Poortwachters. Indien na de proefperiode van één maand Opdrachtgever of Kandidaat de arbeidsovereenkomst wil ontbinden zal 50% van de betaalde Fee worden terugbetaald.
 4. Indien Opdrachtgever en/of Kandidaat binnen één maand besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden is Opdrachtgever alsnog 50% van de Fee verschuldigd aan De Poortwachters.
 5. Indien Opdrachtgever en/of Kandidaat binnen één maand besluitende arbeidsovereenkomst te ontbinden en
 6. Opdrachtgever heeft de Fee zoals vermeld op de factuur nog niet betaald. Is Opdrachtgever alsnog verplicht 50% van de Fee aan de Poortwachters te betalen. Deze betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.
 7. Opdrachtgever is De Poortwachters geen Fee verschuldigd indien er geen Plaatsing tot stand komt.

Artikel 7: Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden elke factuur van De Poortwachters te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zal in eerste plaats een betalingsherinnering ontvangen. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. De Poortwachters is gerechtigd een incassobureau in te schakelen indien er niet wordt voldaan aan de betalingsplicht. Deze kosten kunnen worden verhaald bij Opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien De Poortwachters aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Poortwachters.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
 3. De Poortwachters is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door Kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van De Poortwachters bij de werving en selectie.
 4. De Poortwachters is evenmin aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door de Poortwachters in het kader van een Opdracht aangeboden Kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beeindigen.
 5. De Poortwachters is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, omzetderving, verlies van goodwill en gederfde opbrengsten, behoudens opzet of grove nalatigheid van De Poortwachters.
 6. De Poortwachters is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n) dan wel voor schade hetzij direct, hetzij indirect ten gevolge van enig handelen dan wel nalaten dan wel wanprestatie en/of frauduleus handelen van een Kandidaat.
 7. Elke aansprakelijkheid van De Poortwachters is beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van De Poortwachters voor gevolgschade en indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de Opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.
Artikel 9: Intellectueel eigendom
 1. De Poortwachters behoudt uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van de ontwerpen van door haar aangeboden diensten. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het gebruik dat Opdrachtgever mag maken van het Intellectuele eigendom van De Poortwachters is beperkt tot hetgeen in de Opdracht is beschreven.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en voor normaal gebruik en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan artikel 11.1 t/m 11.3 is De Poortwachters gerechtigd een boete op te leggen ter waarde van de gederfde winst.
Artikel 10: Geheimhouding en Privacy
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. De Poortwachters conformeert zich aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het curriculum vitae of andere documenten van Kandidaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kandidaat en De Poortwachters, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart De Poortwachters tegen elke aanspraak van Kandidaat of overige Derden jegens De Poortwachtwachters in verband met een schendig door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door De Poortwachters.
Artikel 11: Slotbepalingen
Op alle door De Poortwachters gesloten Overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies. Kom meer te weten